Kingscrusher PlayLists

FIDE World Champions

Steinitz
Lasker
Capablanca
Alekhine
Euwe
Botvinnik
Smyslov
Tal
Petrosian
Fischer
Karpov
Kasparov
Kramnik
Anand
 

Uncrowned Kings

Nimzovich
Korchnoi
Keres
Larsen
Rubinstein
Bronstein

Other Interesting Players

Topalov
Vassily Ivanchuk
Nigel Short
Nakamura
Nezhmetdinov
Shirov
Pillsbury
Karjakin
Judit Polgar
Radjabov